Debattinlägg i ÖstgötaCorrespondenten 3 september tillsammans med Gunilla Wetterling och Annika Lillemets: ”Stan vinner på flytt”

Moderaterna menar att en flytt av flygplatsen hotar Linköpings framtid. Ingenting kan vara mer felaktigt.

Några korta fakta: Linköpings tätort med sina drygt 100 000 invånare befinner sig inklämd mellan två flygplatser. Kommunen har planer på att staden ska ”växa över ån” i riktning mot Kallerstad, granne med flygplatsen. Därtill finns långt gånga planer på att innerstaden ska växa från dagens 20 000 till på sikt 50 000 invånare. Samtidigt har kommunen satt upp ett klimatmål om att bli koldioxidneutralt till år 2025 och ovanpå på det finns redan i dag en stor problematik med dålig luftkvalitet i stadskärnan på grund av för mycket trafik.

Med en fortsatt centralt belägen flygplats kommer staden att byggas runt ett stort flygfält och den rundare och tätare stad som politiken önskar försvåras. Flygbullerproblematiken kommer bara att växa i takt med fler stadsnära bostäder. Olycksrisken vid inflygningar över staden utgör redan i dag ett problem för kommunen vid placering av större stadsnära inrättningar som till exempel senaste tidens idrottsanläggningar.

Miljöpartiet tycker inte att detta är en ansvarsfull politik. Vi har ett ansvar att planera för en långsiktigt hållbar framtid för våra barn och barnbarn.

Med en flytt av Linköpings flygplats skulle flera positiva effekter uppnås. Till att börja med skulle det lösa stora delar av flygbullerproblematiken och därmed underlätta bostadsbyggandet och leda till en hälsosammare boendemiljö. För det andra skulle det frigöra högattraktiv mark motsvarande en helt ny stadsdel, som skulle kunna rymma bostäder, kontor, kommunal service etcetera inom cykelavstånd till city. För det tredje skulle stadsplaneringen i innerstaden underlättas väsentligt då olycksrisken skulle elimineras.

När det gäller omflyttningen av flygplansverksamheten så handlar det sannolikt om att slutmontering och provflygning skulle flyttas till Malmen, själva tillverkningen skulle fortfarande ske som i dag. I själva verket förekommer provflygningar på Malmen redan i dag och allt som behöver till är sannolikt planering för goda transportvägar mellan Saab och Malmen.

Miljöpartiet är kritiskt till Försvarsmaktens fortsatta beställningar av nya Jas-plan liksom vi vill stoppa svensk vapenexport. Men oavsett vad Miljöpartiet tycker är det troligt att Saab i framtiden inte kommer vara i behov av ett eget flygfält om slutmontering och testflygning sker i andra länder. Kanske blir det till slut marknadskrafterna som tvingar Saab till att ställa om tillverkningen av krigsmateriel till civil produktion.

Självklart kommer en flygplatsflytt behöva föregås av grundliga utredningar och planering varför ett frigörande av nuvarande mark knappast skulle vara möjlig under de närmsta åren. Men politiken måste planera längre än bara för nästa mandatperiod.